اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814331/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86&text=%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری