اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814377/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3&text=%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری