اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814426/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری