اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814474/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B8-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B8-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B8-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری