اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814476/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری