اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814527/%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&text=%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری