اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814578/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری