اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814593/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B4-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B4-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B4-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری