اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814692/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری