اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814735/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86&text=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری