اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814791/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84

اشتراک گذاری