اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/814895/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2&text=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

اشتراک گذاری