اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815034/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B5%DB%B5%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B5%DB%B5%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87&text=%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B5%DB%B5%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87

اشتراک گذاری