اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815156/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0&text=%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0

اشتراک گذاری