اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815419/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85&text=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری