اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815499/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری