اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815683/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری