اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815762/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری