اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815864/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85&text=%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85

اشتراک گذاری