اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815883/%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری