اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/815952/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C&text=%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C

اشتراک گذاری