اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/9199/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2013-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2013-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7&text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2013-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری