اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gmp.rozblog.com/post/934%20%2011%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری