اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=102757&title=وصیت به مصالحه تمامى اموال بشرط تحقق شروطی از سوی فرزند

اشتراک گذاری