اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119336&title=گناهی که اگر مراقب نباشید اعمال شما را نابود می کند

اشتراک گذاری