اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=22466&title=زن حائض و خواندن سوره سجده  دار

اشتراک گذاری