اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=50161&title=اگر حق سایر ورثه به درستی داده نشده باشد

اشتراک گذاری