اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55248&title=انجام تیمم بعد از عدم جستجوی آب در تنگی وقت

اشتراک گذاری