اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=59178&title=اگر مأموم به اندازه یک سجده از امام عقب بیفتد

اشتراک گذاری