اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=78543&title=اگر عمدا یا سهوا سجده سهو را نخواند

اشتراک گذاری