اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D1206&title=%D8%A8%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%B1%20%DA%A9%DB%92%20%D9%86%DB%8C%DA%86%DB%92%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%DB%81%D9%86%DB%92%20%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92%20%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%20%D9%86%DA%86%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D8%B5%DB%81%20%D8%8C%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%DB%92%20%D9%85%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%92%20%D8%AA%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%20%D8%A7%D9%88%D9%BE%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D8%B5%DB%81%20%D8%8C%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B1%DB%81%DB%92%20%DA%AF%D8%A7%20%D8%9F

اشتراک گذاری