اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D1262&title=%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D9%86%DB%92%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%92%20%D9%88%D8%B6%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%D8%B6%D9%88%20%D8%B3%DB%92%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20(%DA%A9%DB%92%20%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81)%20%DA%A9%D9%88%20%DA%86%DA%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%81%D9%88%DA%BA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D9%BE%DA%91%DA%BE%20%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%81%D9%88%DA%BA%D8%9F

اشتراک گذاری