اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D442&title=%D9%88%DB%81%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%BA%20%D8%AC%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%81%20%DA%A9%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%20%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%DB%81%DB%8C%DA%BA

اشتراک گذاری