اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D509&title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%92%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%D9%86%DB%81%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92%20%DA%A9%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3

اشتراک گذاری