اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D515&title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%92%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%A8%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%DA%A9%DB%92%20%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%BE%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%82%C2%A0%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%DB%81%20%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری