اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2Fur%2F%3Fp%3D539&title=%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81%20%D9%85%D8%A7%DB%81%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%92%20%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92%20%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%DB%81%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%92%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92%20%DA%A9%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%92%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%DB%92%20%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%92%20%DA%A9%DB%81%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%92%20%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92%C2%A0

اشتراک گذاری