اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20&text=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری