اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20&text=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%8C%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20IELTS,%20TOEFL%20,%20PTE%20%D9%88%20DUOLINGO

اشتراک گذاری