اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8352/خیابان-تهران-خیابان-امام-رضافعلی&text=خیابان تهران (خیابان امام رضافعلی)

اشتراک گذاری