اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://amoozeshrezvan.razavi.ir/fa/227502/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&text=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری