اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://amoozeshrezvan.razavi.ir/fa/289825/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1&text=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C"%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1"

اشتراک گذاری