اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://atab.razavi.ir/fa/1883/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری