اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://bonyadfarhangi.razavi.ir/fa/249533/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF&text=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری