اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/39144/%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF&text=%DA%A9%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF!

اشتراک گذاری