اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://elmi.razavi.ir/fa/137304/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C&text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری