اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/235165/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&text=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری