اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/209627/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF&text=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری