اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/209629/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&text=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

اشتراک گذاری