-

-

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/61012/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-isc-scopus-isi%E2%80%8E-%D9%88&text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8:%20%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A%20(%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20ISC%20,Scopus%20,ISI%E2%80%8E%20%D9%88%20...)

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس