اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/236467/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DA%AF%DB%8C&text=%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4:%20%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری